Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Gbelský les
Kód územia:SKUEV0904
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:267,998 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 268 ha)
Katastrálne územia :Brodské, Čáry, Gbely, Kopčany, Kúty, Primoravské lúky
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina bombina
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Lucanus cervus
Osmoderma eremita


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR