Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Horšianska dolina
Kód územia:SKUEV0870
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:182,608 ha
Správcovia :Správa CHKO Ponitrie
     (na ploche 182,61 ha)
Katastrálne územia :Dolné Žemberovce, Horša, Kmeťovce, Malé Krškany, Veľké Krškany
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
40A0 Xerotermné kroviny
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Unio crassusNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR