Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Včelár
Kód územia:SKUEV0868
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:19,394 ha
Správcovia :Správa CHKO Ponitrie
     (na ploche 19,39 ha)
Katastrálne územia :Obyce
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
8220 Silikátové skalné steny a svahy so ątrbinovou vegetáciou
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Myotis myotis
Pulsatilla grandis


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR