Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Tisa
Kód územia:SKUEV0846
Kraj:Košický kraj
Rozloha:76,111 ha
Správcovia :Správa CHKO Latorica
     (na ploche 76,11 ha)
Katastrálne územia :Malé Trakany, Veľké Trakany
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Aspius aspius
Bombina bombina
Cobitis taenia
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Lucanus cervus
Odontopodisma rubripes
Pelecus cultratus
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio albipinnatus
Rutilus pigus
Sabanejewia aurata
Zingel streber
Zingel zingelNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR