Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Dolný tok Ipľa
Kód územia:SKUEV0824
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:200,661 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 200,66 ha)
Katastrálne územia :Horný chotár, Chľaba, Leľa, Malé Kosihy, Salka
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Aspius aspius
Barbus meridionalis
Bombina bombina
Cobitis taenia
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Misgurnus fossilis
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio albipinnatus
Rutilus pigus
Sabanejewia aurata
Unio crassus
Zingel streber
Zingel zingelNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR