Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Dolný tok Hrona
Kód územia:SKUEV0820
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:595,597 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 595,6 ha)
Katastrálne územia :Bíňa, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Nána
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Aspius aspius
Bombina bombina
Eudontomyzon mariae
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Lutra lutra
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio kesslerii
Romanogobio vladykovi
Rutilus virgo
Sabanejewia balcanica
Zingel streber


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR