Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Omšenská Baba
Kód územia:SKUEV0811
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:269,731 ha
Správcovia :Správa CHKO Biele Karpaty
     (na ploche 269,73 ha)
Katastrálne územia :Omšenie
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7220 Penovcové prameniská
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9150 Vápnomilné bukové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
40A0 Xerotermné kroviny
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Eriogaster catax
Pulsatilla subslavica
Tephroseris longifolia ssp. moravica
Vertigo angustior
Vertigo moulinsianaNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR