Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Javorec
Kód územia:SKUEV0804
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:34,578 ha
Správcovia :Správa CHKO Biele Karpaty
     (na ploche 34,58 ha)
Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 0 ha)
Katastrálne územia :Chvojnica, Sobotište
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Phengaris teleius


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR