Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Závlačná
Kód územia:SKUEV0802
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:10,948 ha
Správcovia :Správa CHKO Biele Karpaty
     (na ploche 10,94 ha)
Správa CHKO Strážovské vrchy
     (na ploche 0,01 ha)
Katastrálne územia :Lednica
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Eriogaster catax
Euplagia quadripunctaria
Lycaena dispar


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR