Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Slaná
Kód územia:SKUEV0398
Kraj:Košický kraj
Rozloha:34,715 ha
Správcovia :Správa NP Slovenský kras
     (na ploche 34,72 ha)
Katastrálne územia :Brzotín, Plešivec, Slavec, Vidová
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 6/2011 z 18. marca 2011, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Slaná

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbus meridionalis
Cottus gobio
Lutra lutra
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposiderosNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR