Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Dunaj
Kód územia:SKUEV0393
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:1425,664 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 1409,28 ha)
Katastrálne územia :Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kravany nad Dunajom, Moča, Mužla, Obid, Štúrovo
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Lutra lutra
Pelecus cultratus
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio albipinnatus
Romanogobio kesslerii
Rutilus pigus
Sabanejewia aurata
Unio crassus
Vertigo angustior
Zingel streber
Zingel zingelNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR