Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Klenovské Blatá
Kód územia:SKUEV0384
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:3,896 ha
Správcovia :Správa CHKO Cerová vrchovina
     (na ploche 0,28 ha)
Správa CHKO Poľana
     (na ploche 3,61 ha)
Katastrálne územia :Čierny Balog, Klenovec
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9410 Horské smrekové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegataNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR