Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Turiec a Blatnický potok
Kód územia:SKUEV0382
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:264,185 ha
Správcovia :Správa NP Veľká Fatra
     (na ploche 264,18 ha)
Katastrálne územia :Abramová, Benice, Blatnica, Blažovce, Bystrička, Ďanová, Dolná Štubňa, Dolný Turček, Dubové, Dvorec nad Turcom, Ivančiná, Jazernica, Kaľamenová, Kláštor pod Znievom, Košťany nad Turcom, Laskár, Martin, Príbovce, Rakovo, Sklené, Slovenské Pravno, Socovce, Trnovo, Turčianske Teplice, Turčiansky Ďur, Valentová, Veľký Čepčín
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
7220 Penovcové prameniská
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Carabus variolosus
Cobitis taenia
Cottus gobio
Eudontomyzon mariae
Hucho hucho
Lutra lutra
Lycaena dispar
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Ophiogomphus cecilia
Phengaris nausithous
Phengaris teleius
Rhinolophus hipposideros
Triturus cristatus
Unio crassus
Zingel streberNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR