Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Vršatské bradlá
Kód územia:SKUEV0376
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:275,320 ha
Správcovia :Správa CHKO Biele Karpaty
     (na ploche 275,32 ha)
Katastrálne územia :Červený Kameň, Vršatské Podhradie
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9150 Vápnomilné bukové lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Cucujus cinnaberinus
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Myotis bechsteinii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Tephroseris longifolia ssp. moravicaNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR