Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Žalostiná
Kód územia:SKUEV0371
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:219,503 ha
Správcovia :Správa CHKO Biele Karpaty
     (na ploche 219 ha)
Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 0,5 ha)
Katastrálne územia :Chvojnica, Vrbovce
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7220 Penovcové prameniská
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Colias myrmidone
Eriogaster catax
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Phengaris nausithous
Phengaris teleius
Serratula lycopifolia
Vertigo angustiorNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR