Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Pieskovcové chrbty
Kód územia:SKUEV0362
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:98,669 ha
Správcovia :Správa CHKO Cerová vrchovina
     (na ploche 98,67 ha)
Katastrálne územia :Drňa, Chrámec
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
40A0 Xerotermné kroviny
5130 Porasty borievky obyčajnej
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Eriogaster catax
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Pulsatilla grandisNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR