Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Poľana
Kód územia:SKUEV0319
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:3071,827 ha
Správcovia :Správa CHKO Poľana
     (na ploche 3071,83 ha)
Katastrálne územia :Hriňová, Hrochoť, Hronec, Ľubietová, Očová, Poniky, Strelníky, Valaská
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9110 Kyslomilné bukové lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9410 Horské smrekové lesy
6520 Horské kosné lúky
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Buxbaumia viridis
Campanula serrata
Canis lupus
Carabus variolosus
Cucujus cinnaberinus
Drepanocladus vernicosus
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Pseudogaurotina excellens
Rosalia alpina
Triturus montandoni
Ursus arctosNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR