Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Šranecké piesky
Kód územia:SKUEV0316
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:272,135 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 272,13 ha)
Katastrálne územia :Šranek
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 4/2012 z 26. októbra 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Šranecké piesky

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
2340 Vnútrozemské panónske pieskové duny
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Lucanus cervus
Osmoderma eremitaNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR