Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Skalické alúvium Moravy
Kód územia:SKUEV0315
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:362,301 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 362,3 ha)
Katastrálne územia :Holíč, Kátov, Skalica
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Aspius aspius
Bombina bombina
Castor fiber
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Maculinea nausithous
Ophiogomphus cecilia
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio vladykovi
Triturus dobrogicus


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR