Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Tatry
Kód územia:SKUEV0307
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:66994,270 ha
Správcovia :Správa CHKO Horná Orava
     (na ploche 0,17 ha)
Správa PIENAP
     (na ploche 0,31 ha)
Správa TANAP
     (na ploche 66975,82 ha)
Katastrálne územia :Babky, Bobrovec, Habovka, Jakubovany, Jalovec, Jamník, Konská, Kvačany, Liptovské Matiašovce, Liptovský Trnovec, Nová Lesná, Oravice, Osturňa, Pribylina, Smrečany, Starý Smokovec, Svätý Štefan, Štôla, Štrba, Štrbské Pleso, Tatranská Javorina, Tatranská Lomnica, Tichá dolina, Východná, Zuberec, Ždiar, Žiar
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9410 Horské smrekové lesy
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
7220 Penovcové prameniská
8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9150 Vápnomilné bukové lesy
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa
7110 Aktívne vrchoviská
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
7120 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy
9420 Smrekovcovo-limbové lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
4070 Kosodrevina
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9110 Kyslomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6520 Horské kosné lúky
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Campanula serrata
Canis lupus
Carabus variolosus
Cochlearia tatrae
Cypripedium calceolus
Dianthus nitidus
Drepanocladus vernicosus
Lampetra planeri
Lutra lutra
Lynx lynx
Mannia triandra
Marmota marmota latirostris
Microtus tatricus
Myotis bechsteinii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pseudogaurotina excellens
Pulsatilla slavica
Rhinolophus hipposideros
Rupicapra rupicapra tatrica
Scapania massolongi
Tortella rigens
Tozzia carpathica
Triturus montandoni
Ursus arctos
Vertigo geyeriNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR