Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Pod Suchým hrádkom
Kód územia:SKUEV0306
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:722,451 ha
Správcovia :Správa TANAP
     (na ploche 722,45 ha)
Katastrálne územia :Pribylina
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6520 Horské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Canis lupus
Lynx lynx
Triturus montandoni
Ursus arctos
Vertigo angustior
Vertigo geyeriNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR