Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Baranovo
Kód územia:SKUEV0299
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:861,473 ha
Správcovia :Správa NAPANT
     (na ploche 861,47 ha)
Katastrálne územia :Kostiviarska, Nemce, Sásová, Špania Dolina, Uľanka
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
5130 Porasty borievky obyčajnej
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9150 Vápnomilné bukové lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Carabus variolosus
Cypripedium calceolus
Eriogaster catax
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Phengaris nausithous
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Ursus arctos
Vertigo angustiorNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR