Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Brvnište
Kód územia:SKUEV0298
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:74,756 ha
Správcovia :Správa NAPANT
     (na ploche 74,76 ha)
Katastrálne územia :Podkonice, Priechod
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2006 z 27. novembra 2006, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Brvnište

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Cyclamen fatrense
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Pulsatilla subslavica
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpinaNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR