Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Devínska Kobyla
Kód územia:SKUEV0280
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:643,033 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 0,42 ha)
Správa CHKO Malé Karpaty
     (na ploche 642,62 ha)
Katastrálne územia :Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
40A0 Xerotermné kroviny
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bolbelasmus unicornis
Callimorpha quadripunctaria
Himantoglossum adriaticum
Limoniscus violaceus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Pulsatilla grandis


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR