Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Čajkovské bralie
Kód územia:SKUEV0262
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:1713,915 ha
Správcovia :Správa CHKO Ponitrie
     (na ploche 13,77 ha)
Správa CHKO Štiavnické vrchy
     (na ploche 1700,14 ha)
Katastrálne územia :Čajkov, Dolné Devičany, Opatová, Rybník, Tekovská Breznica
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9110 Kyslomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Cerambyx cerdo
Dioszeghyana schmidtii
Euplagia quadripunctaria
Limoniscus violaceus
Lucanus cervus


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR