Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Tlstý vrch
Kód územia:SKUEV0258
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:1216,320 ha
Správcovia :Správa CHKO Štiavnické vrchy
     (na ploche 1216,32 ha)
Katastrálne územia :Baďan, Dolné Jabloňovce, Klastava, Ladzany, Pečenice
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Cucujus cinnaberinus
Dioszeghyana schmidtii
Lucanus cervus
Lutra lutra
Rosalia alpinaNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR