Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Alúvium Ipľa
Kód územia:SKUEV0257
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:250,644 ha
Správcovia :Správa CHKO Ponitrie
     (na ploche 87,69 ha)
Správa CHKO Štiavnické vrchy
     (na ploche 161,96 ha)
Katastrálne územia :Ipeľské Predmostie, Tešmák
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Cobitis taenia
Lutra lutra
Lycaena dispar
Ophiogomphus cecilia
Osmoderma eremita
Romanogobio albipinnatus
Romanogobio kesslerii
Unio crassus
Zingel streberNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR