Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Strážovské vrchy
Kód územia:SKUEV0256
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:30279,485 ha
Správcovia :Správa CHKO Ponitrie
     (na ploche 212,19 ha)
Správa CHKO Strážovské vrchy
     (na ploche 29050,17 ha)
Správa NP Malá Fatra
     (na ploche 1017,12 ha)
Katastrálne územia :Babkov, Beluša, Bodiná, Briestenné, Čavoj, Čelkova Lehota, Čičmany, Dolná Poruba, Domaniža, Ďurďové, Fačkov, Hlboké nad Váhom, Hloža-Podhorie, Horná Poruba, Horný Moštenec, Hrabové, Hričovské Podhradie, Jablonové, Jasenové, Kardošova Vieska, Kľačno, Kopec, Kostolec, Košecké Rovné, Lietava, Lietavská Svinná, Malá Čierna, Malé Košecké Podhradie, Malé Lednice, Maršová, Mojtín, Nitrianske Pravno, Paština Závada, Peklina, Plevník-Drienové, Počarová, Podhorie, Podmanín, Podskalie, Považská Bystrica, Považská Teplá, Praznov, Prečín, Predmier, Pružina, Sádočné, Slopná, Súľov-Hradná, Tŕstie, Tužina, Valaská Belá, Veľká Čierna, Veľké Košecké Podhradie, Vrchteplá, Záskalie, Zbyňov, Zemianska Závada, Zemiansky Kvašov, Zliechov
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
5130 Porasty borievky obyčajnej
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9110 Kyslomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7220 Penovcové prameniská
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Aconitum firmum ssp. moravicum
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Canis lupus
Carabus variolosus
Cucujus cinnaberinus
Cypripedium calceolus
Dianthus nitidus
Euplagia quadripunctaria
Lutra lutra
Lycaena dispar
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pulsatilla slavica
Pulsatilla subslavica
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Ursus arctos
Vertigo angustior
Vertigo geyeri


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR