Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Malá Fatra
Kód územia:SKUEV0252
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:22252,661 ha
Správcovia :Správa CHKO Horná Orava
     (na ploche 0,15 ha)
Správa NP Malá Fatra
     (na ploche 22252,51 ha)
Správa NP Veľká Fatra
     (na ploche 0 ha)
Katastrálne územia :Belá, Dolná Tižina, Istebné, Kraľovany, Krasňany, Lipovec, Nezbudská Lúčka, Párnica, Sučany, Šútovo, Terchová, Turany, Turčianske Kľačany, Varín, Veličná, Zázrivá
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín
9140 Javorovo-bukové horské lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
7220 Penovcové prameniská
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
9150 Vápnomilné bukové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6520 Horské kosné lúky
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
9410 Horské smrekové lesy
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
5130 Porasty borievky obyčajnej
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
4070 Kosodrevina
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa
9110 Kyslomilné bukové lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Aconitum firmum ssp. moravicum
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Buxbaumia viridis
Callimorpha quadripunctaria
Campanula serrata
Canis lupus
Carabus variolosus
Cucujus cinnaberinus
Cypripedium calceolus
Dianthus nitidus
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Pseudogaurotina excellens
Pulsatilla slavica
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Tozzia carpathica
Triturus montandoni
Ursus arctos
Vertigo angustior


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR