Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Krivoštianka
Kód územia:SKUEV0250
Kraj:Košický kraj
Rozloha:707,988 ha
Správcovia :Správa CHKO Vihorlat
     (na ploche 0,02 ha)
Správa CHKO Východné Karpaty
     (na ploche 707,97 ha)
Katastrálne územia :Brekov, Chlmec, Jasenov, Oreské, Staré
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9150 Vápnomilné bukové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Callimorpha quadripunctaria
Cerambyx cerdo
Lycaena dispar
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpinaNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR