Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kľak
Kód územia:SKUEV0240
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:83,372 ha
Správcovia :Správa NP Malá Fatra
     (na ploche 64,33 ha)
Správa NP Veľká Fatra
     (na ploche 19,04 ha)
Katastrálne územia :Fačkov, Vrícko
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Campanula serrata
Canis lupus
Lynx lynx
Rosalia alpina
Ursus arctosNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR