Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Veľká Fatra
Kód územia:SKUEV0238
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:46349,422 ha
Správcovia :Správa CHKO Poľana
     (na ploche 0,15 ha)
Správa NAPANT
     (na ploche 0,07 ha)
Správa NP Veľká Fatra
     (na ploche 46349,19 ha)
Katastrálne územia :Belá, Blatnica, Čremošné, Dolný Harmanec, Dulice, Folkušová, Hubová, Konské, Kraľovany, Krpeľany, Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Ľubochňa, Mošovce, Motyčky, Necpaly, Nolčovo, Podhradie nad Váhom, Rakša, Ružomberok, Sklabinský Podzámok, Stankovany, Staré Hory, Turčianska Štiavnička, Turčianske Jaseno, Turecká
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7220 Penovcové prameniská
4070 Kosodrevina
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6520 Horské kosné lúky
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
9410 Horské smrekové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa
9110 Kyslomilné bukové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9140 Javorovo-bukové horské lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Adenophora lilifolia
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Campanula serrata
Canis lupus
Carabus variolosus
Coenagrion ornatum
Cucujus cinnaberinus
Cyclamen fatrense
Cypripedium calceolus
Dianthus nitidus
Limoniscus violaceus
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lycaena dispar
Lynx lynx
Mannia triandra
Microtus tatricus
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Phengaris nausithous
Pseudogaurotina excellens
Pulsatilla slavica
Pulsatilla subslavica
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhysodes sulcatus
Romanogobio uranoscopus
Rosalia alpina
Triturus montandoni
Ursus arctos
Vertigo angustior
Vertigo geyeri


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR