Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Ulička
Kód územia:SKUEV0234
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:102,886 ha
Správcovia :Správa NP Poloniny
     (na ploche 102,89 ha)
Katastrálne územia :Kolbasov, Nová Sedlica, Topoľa, Ulič, Uličské Krivé, Zboj
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Castor fiber
Cobitis taenia
Cottus gobio
Lutra lutra
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio albipinnatus
Romanogobio kesslerii
Romanogobio uranoscopus
Rosalia alpina
Triturus cristatus
Triturus montandoniNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR