Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Laborec
Kód územia:SKUEV0232
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:26,220 ha
Správcovia :Správa CHKO Východné Karpaty
     (na ploche 26,22 ha)
Katastrálne územia :Borov, Čertižné, Habura
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbus carpathicus
Carabus variolosus
Castor fiber
Isophya stysi
Lutra lutra
Lycaena dispar
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros
Sabanejewia balcanica
Triturus cristatusStránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR