Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Bukovské vrchy
Kód územia:SKUEV0229
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:29230,778 ha
Správcovia :Správa CHKO Východné Karpaty
     (na ploche 0,46 ha)
Správa NP Poloniny
     (na ploche 29230,29 ha)
Katastrálne územia :Dara, Hostovice, Jalová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Nová Sedlica, Osadné, Ostrožnica, Parihuzovce, Pčoliné, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruské, Ruský Potok, Smolník nad Cirochou, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Starina nad Cirochou, Topoľa, Ulič, Uličské Krivé, Veľká Poľana, Zboj, Zvala
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6520 Horské kosné lúky
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6410 Bezkolencové lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
9110 Kyslomilné bukové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bison bonasus
Bombina variegata
Buxbaumia viridis
Callimorpha quadripunctaria
Campanula serrata
Canis lupus
Carabus variolosus
Carabus zawadzkii
Castor fiber
Cucujus cinnaberinus
Dicranum viride
Eleocharis carniolica
Isophya stysi
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lynx lynx
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros
Rhysodes sulcatus
Romanogobio uranoscopus
Rosalia alpina
Tozzia carpathica
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Unio crassus
Ursus arctosNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR