Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Muránska planina
Kód územia:SKUEV0225
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:20257,367 ha
Správcovia :Správa NAPANT
     (na ploche 0,01 ha)
Správa NP Muránska planina
     (na ploche 20257,35 ha)
Katastrálne územia :Heľpa, Muráň, Muránska Huta, Pohorelá, Pohronská Polhora, Polomka, Šumiac, Tisovec, Vaľkovňa, Závadka nad Hronom
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7220 Penovcové prameniská
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
7110 Aktívne vrchoviská
5130 Porasty borievky obyčajnej
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
4070 Kosodrevina
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9410 Horské smrekové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
9150 Vápnomilné bukové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9110 Kyslomilné bukové lesy
6520 Horské kosné lúky
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
9140 Javorovo-bukové horské lesy
40A0 Xerotermné kroviny
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Adenophora lilifolia
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Buxbaumia viridis
Callimorpha quadripunctaria
Campanula serrata
Canis lupus
Carabus variolosus
Cordulegaster heros
Cucujus cinnaberinus
Cypripedium calceolus
Daphne arbuscula
Limoniscus violaceus
Lutra lutra
Lycaena dispar
Lynx lynx
Microtus tatricus
Miniopterus schreibersii
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pseudogaurotina excellens
Pulsatilla slavica
Pulsatilla subslavica
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Spermophilus citellus
Triturus montandoni
Ursus arctos


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR