Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Močiarka
Kód územia:SKUEV0218
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:222,102 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 222,1 ha)
Katastrálne územia :Bažantnica, Láb, Lozorno
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Castor fiber
Cerambyx cerdo
Cordulegaster heros
Cucujus cinnaberinus
Euplagia quadripunctaria
Lucanus cervus
Rhysodes sulcatus


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR