Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Homoľa
Kód územia:SKUEV0204
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:22,730 ha
Správcovia :Správa NP Muránska planina
     (na ploche 22,73 ha)
Katastrálne územia :Telgárt
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9150 Vápnomilné bukové lesy
40A0 Xerotermné kroviny
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Buxbaumia viridis
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR