Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Klenovský Vepor
Kód územia:SKUEV0200
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:343,033 ha
Správcovia :Správa CHKO Cerová vrchovina
     (na ploche 58,5 ha)
Správa CHKO Poľana
     (na ploche 284,54 ha)
Katastrálne územia :Čierny Balog, Klenovec
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9140 Javorovo-bukové horské lesy
40A0 Xerotermné kroviny
9410 Horské smrekové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Canis lupus
Lynx lynx
Myotis myotis
Ursus arctosNavrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR