Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Rašeliniská Oravských Beskýd
Kód územia:SKUEV0187
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:130,944 ha
Správcovia :Správa CHKO Horná Orava
     (na ploche 130,94 ha)
Katastrálne územia :Mútne, Oravská Polhora
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
7120 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Tozzia carpathica
Triturus montandoniNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR