Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Burdov
Kód územia:SKUEV0184
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:1680,246 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 1680,25 ha)
Katastrálne územia :Bajtava, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Leľa
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
40A0 Xerotermné kroviny
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina bombina
Carabus hungaricus
Cerambyx cerdo
Echium russicum
Eriogaster catax
Limoniscus violaceus
Lutra lutra
Myotis bechsteinii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposiderosNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR