Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Číčovské luhy
Kód územia:SKUEV0182
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:482,944 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 482,94 ha)
Katastrálne územia :Číčov, Kľúčovec, Trávnik
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Anisus vorticulus
Aspius aspius
Bombina bombina
Cirsium brachycephalum
Cobitis taenia
Graphoderus bilineatus
Gymnocephalus baloni
Leucorrhinia pectoralis
Lutra lutra
Microtus oeconomus mehelyi
Misgurnus fossilis
Pelecus cultratus
Rhodeus sericeus amarus
Rutilus pigus
Sabanejewia aurata
Umbra krameriNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR