Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kotlina
Kód územia:SKUEV0173
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:398,656 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 398,66 ha)
Katastrálne územia :Cerová-Lieskové, Hlboké, Šranek
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 4/2010 z 28. decembra 2010, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Kotlina

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
2340 Vnútrozemské panónske pieskové duny
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Castor fiber
Cerambyx cerdo
Cordulegaster heros
Cucujus cinnaberinus
Leucorrhinia pectoralis
Lucanus cervus
Osmoderma eremita
Rhysodes sulcatusNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR