Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Orlovské vŕšky
Kód územia:SKUEV0169
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:207,213 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 207,21 ha)
Katastrálne územia :Malacky, Riadok
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 5/2011 z 23. marca 2011, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Orlovské vŕšky

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Leucorrhinia pectoralis
Lucanus cervus
Misgurnus fossilis
Rhysodes sulcatusNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR