Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Revúca
Kód územia:SKUEV0164
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:35,862 ha
Správcovia :Správa NAPANT
     (na ploche 3,59 ha)
Správa NP Veľká Fatra
     (na ploche 31,96 ha)
Správa TANAP
     (na ploche 0,32 ha)
Katastrálne územia :Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Ružomberok
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
7220 Penovcové prameniská


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Carabus variolosus
Cottus gobio
Lutra lutra
Pseudogaurotina excellens
Rosalia alpina
Triturus montandoni


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR