Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Sliačske travertíny
Kód územia:SKUEV0152
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:7,057 ha
Správcovia :Správa NAPANT
     (na ploche 7,06 ha)
Katastrálne územia :Liptovské Sliače
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Vertigo angustior


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR