Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Červený grúň
Kód územia:SKUEV0150
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:245,438 ha
Správcovia :Správa NAPANT
     (na ploche 245,44 ha)
Katastrálne územia :Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Canis lupus
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Pulsatilla slavica
Rhinolophus hipposideros
Ursus arctosNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR