Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Medzi bormi
Kód územia:SKUEV0145
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:10,277 ha
Správcovia :Správa TANAP
     (na ploche 10,28 ha)
Katastrálne územia :Habovka, Zuberec
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7120 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Triturus montandoni


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR