Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Spišskoteplické slatiny
Kód územia:SKUEV0140
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:24,453 ha
Správcovia :Správa TANAP
     (na ploche 24,45 ha)
Katastrálne územia :Spišská Teplica
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Spermophilus citellus
Vertigo angustiorNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR