Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Gýmeš
Kód územia:SKUEV0131
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:73,407 ha
Správcovia :Správa CHKO Ponitrie
     (na ploche 73,41 ha)
Katastrálne územia :Jelenec, Kostoľany pod Tribečom
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
40A0 Xerotermné kroviny


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina bombina
Cerambyx cerdo
Lucanus cervus
Myotis myotis
Pulsatilla grandis
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpinaNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR